Privacy Policy

Wij hebben onze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u uit teleggen hoe wij met privacy van uw persoonsgegevens binnen onze organisatie omgaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, zowel voor wat betreft de inhoud als de beveiliging, en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze verklaring informeren wij u over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen heeft of meer informatie wil, neem dan contact op met:

Dumpstijl VOF
Luttekepoortstraat 18
3841 AX Harderwijk, Netherlands
Telefoonnummer +31 341 426 910
E-mailadres:   info@dumpstijl.nl
KvK-nummer: 54999405
Btw-identificatienummer: NL851523195B01

Doeleinden van de gegevensverwerking.
Uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.
Wij bewaren deze gegevens zolang als dit nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren, of u op de hoogte te houden ten aanzien van marketingactiviteiten. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Bezoekgedrag website
Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat daarbij om het IP-adres van uw computer of smartphone, het tijdstip van bezoek, uw bezoekgedrag en technische informatie welke uw browser ter beschikking stelt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag van de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website en zijn wij in staat u aanbiedingen te doen. De bezoekgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe verleent. Voor zover in redelijkheid mogelijk anonimiseren wij de gegevens.
Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren, verbeteren en beveiligen van onze website. Wij bewaren de gegevens zolang het noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gebruiken of het onze wettelijke plicht is om onze gegevens te bewaren.

Cookies 
Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw computer of smartphone voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn. Een deel van de cookies zorgt ervoor dat de website wordt getoond, een ander deel volgt en registreert uw surfgedrag. Voor zover uw surfgedrag wordt geanalyseerd vragen wij uitdrukkelijk uw toestemming.

Leveren van bestellingen en verlenen van diensten
Voor uitvoering van bestellingen of het uitvoeren van dients gebruiken wij uw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum en BTW-nummer. Wij delen deze gegevens met partijen welke noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan zijn een bezorgdienst, financiële instelling of een partij waartoe wij op basis van de wet verplicht zijn de informatie ter beschikking te stellen.

Contact via website, telefoon of e-mail
Via onze website of ons telefoonnummer kunt in contact met ons komen. Naar aanleiding van een contactvraag bewaren wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en vraag. Wij bewaren uw gegevens een jaar nadat wij uw vraag naar tevredenheid hebben beantwoord tenzij de wet ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

Nieuwsbrief 
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u periodiek een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen over ons bedrijf. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen met behulp van de unsubscribe link aan het einde van de nieuwsbrief.
Tenzij u uitdrukkelijk middels de unsubscribe optie aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, sturen wij u de nieuwsbrief toe. Wij maken gebruik van de dienst Mailchimp om de nieuwsbrief toe te sturen.

Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst noodzakelijk is dan wel voor een vraag van uw zijde. Wij informeren u, dan wel in deze privacy overeenkomst, dan wel in een te sluiten overeenkomst dat wij uw gegevens met derden delen. Het blijft mogelijk dat wij op basis van een wettelijke plicht noodzakelijk zijn om gegevens aan derden ter beschikking te stellen.

Social media buttons en links derden
Op onze website staan links van derden en plaatsen wij social media buttons van bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google en Twitter. Bovendien zijn er links verwerkt naar websites van derden. Deze websites of links hebben een eigen privacyrichtlijn en gaan volgens een eigen beleid om met uw gegevens. Het verlaten van de website dan wel het aanklikken van een social media button brengt met zich mee dat u zich conformeert aan het privacy beleid van de desbetreffende partij. Wij hebben daar geen invloed op, noch kunnen wij daarvoor verantwoordelijkheid dragen.

Beveiliging
Wij nemen noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerd gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ons beleid is dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd en dat uw persoonsgegevens uitsluitend kunnen worden geraadpleegd door diegene die daartoe geautoriseerd is en waarbij ook een belang kan worden aangetoond dat de persoonsgegevens worden geraadpleegd. Wij controleren regelmatig de processen en beveiliging van uw persoonsgegevens.
De beveiligingsmaatregelen zijn met name gelegen in wachtwoordcontrole, fysieke toegangsbeveiliging van onze locaties en werkruimten, organisatorische maatregelen, beveiliging van netwerken en Cloud opslag.

Gebruikte cookies
Onze website gebruikt diverse functionele en analytische cookies. De bewaartermijn van de door de cookies vastgelegde gegevens bedraagt maximaal 5 jaar. U kunt de cookies ook uitzetten met behulp van uw browser en of verwijderen van uw computer of smartphone. U dient er dan wel rekening mee te houden dat de functionaliteit van de website beperkt zal

Inzage, correctie, recht van verzet en klachten
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken middels een schriftelijk verzoek inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd of juist is. U kunt eerder gegeven toestemming intrekken. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Wij verzoeken u echter altijd eerst in overleg met ons te treden ter zake van uw klacht. Onze gegevens treft u aan het einde van deze privacyverklaring aan. U dient zich ten alle tijde te kunnen identificeren.
Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Wijzing van deze verklaring
Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina en daarmee verklaring regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als wij onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 April 2020.

Dumpstijl VOF
Luttekepoortstraat 18
3841 AX Harderwijk, Netherlands
Telefoonnummer +31 341 426 910
E-mailadres:   info@dumpstijl.nl
KvK-nummer: 54999405
Btw-identificatienummer: NL851523195B01